avatar

Adi

0.20 0.50
avatar 0.11 0.46
avatar 0.00 0.42
avatar

lst

Артём

0.00 0.42
avatar

Raziel

Андрей

0.60 0.24
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00